Ang iyong Digital Vaccine Record (DVR) ay isang electronic na rekord ng pagpapabakuna mula sa California Immunization Registry (CAIR) at isang opisyal na rekord ng estado ng California.

Mayroong dalawang uri ng rekord na pwede mong ma-access mula sa DVR Portal:

 1. COVID-19 QR code na kapag na-scan ng isang SMART Health Card reader ay magpapakita ng parehong impormasyon sa iyong papel na CDC vaccine card: ang iyong pangalan, petsa ng kapanganakan, mga petsa ng pagpapabakuna, at mga dosis ng bakuna laban sa COVID-19.
 2. Rekord ng lahat ng iyong mga pagpapabakuna na ini-report ng mga provider ng pangangalagang pangkalusugan at parmasya sa CAIR. Kasama ang iyong pangalan, petsa ng kapanganakan, mga petsa ng pagpapabakuna, mga natanggap na bakuna, at mga rekomendasyong bakuna sa hinaharap. Tandaan na maaaring hindi nai-report sa CAIR ang lahat ng iyong pagpapabakuna.

Binibigyang-daan ka ng DVR portal na magkaroon ng akses sa mga rekord ng pagpapabakuna at maaaring gamitin sa pagpasok sa paaralan/pangangalaga sa bata o trabaho. Maaari ding i-print ang iyong DVR. Maaari mo ring ipagpatuloy ang paggamit ng ibang uri ng mga rekord bilang patunay ng pagpapabakuna, tulad ng digital o papel na rekord mula sa iyong provider ng pangangalagang pangkalusugan o parmasya.

Upang hanapin ang iyong record, subukang ilagay ulit ang impormasyon mo gamit ang ibang email o numero ng mobile. Kung hindi pa rin nahanap ang iyong rekord, makipag-ugnayan sa iyong provider para i-update ang rekord ng pagpapabakuna mo sa California Immunization Registry (CAIR) o humiling ng pagsusuri ng iyong rekord sa pamamagitan ng Virtual Assistant. Aabisuhan ka tungkol sa aming mga mahahanap at follow-up na mga pagkilos na karaniwang sa loob ng isang linggo.

Kapag nakumpleto mo na ang iyong hiling, makakatanggap ka ng link na ipapadala sa iyong email o mobile phone number na nauugnay sa rekod ng pagpapabakuna.* Mayroon kang 24 na oras mula sa oras ng pagkatanggap mo ng link para ma-access mo ang iyong Digital Vaccine Record. Pagkatapos ilagay ang iyong apat na digit na PIN na ginawa mo noong nagsusumite ka ng iyong hiling, makikita mo ang iyong impormasyong ng pagpapabakuna kabilang ang iyong pangalan, petsa ng kapanganakan, mga grupo sa pagbabakuna, at manufacturer ng bakuna. Para sa digital na COVID-19 lamang, makakatanggap ka rin ng naii-scan na QR code na nagkukumpirmang tunay ang inyong record ng pagpapabakuna.

*Tandaan: Kung ikaw ay user ng iPhone, baka kailanganin mong itsek ang folder ng mensahe ng iyong iMessages “Unknown Senders” kung kasama ito sa inyong configuration.

Kung mali ang impormasyon sa iyong Digital Vaccine Record (DVR) (hal., mali ang mga petsa o brand), maaaring kailanganin mong hilinging repasuhin ang iyong rekord ng pagpapabakuna sa pamamagitan ng pagsusumite ng isang kahilingan sa Virtual Assistant. Aabisuhan ka tungkol sa aming mga mahahanap at follow-up na mga pagkilos na karaniwan nang sa loob ng isang linggo.

Kung nawawala ang mga dosis, iminumungkahi namin sa iyo na makipag-ugnayan sa iyong provider ng pangangalagang pangkalusugan upang i-update niya ang iyong rekord sa pamamagitan ng pagsusumite ng mga nawawalang dosis sa immunization registry (CAIR).

Kung nabakunahan ka sa labas ng California, maaari mong hilingin na isumite ng iyong provider ng pangangalagang pangkalusugan sa California ang iyong mga dosis sa California Immunization Registry (CAIR). Maaari mong i-upload ang mga rekord ng bakuna bilang patunay ng pagpapabakuna sa Virtual Assistant upang tumulong sa aming pagrepaso ng iyong rekord ng pagpapabakuna. Para sa mga bakuna sa COVID-19, maaari kang mag-upload ng kopya ng iyong CDC card.

Ipinapakita ng mga invalid na dose sa iyong California Immunization Record na ang dose na ibinigay sa iyo ay ibinigay nang hindi kaayon sa iskedyul ng pagbabakuna na itinakda ng Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Gayumpaman, maaari pa ring matugunan ng invalid na dose ang mga kahilingang itinakda ng iyong employer, paaralan, atbp., kaya hinihikayat ka naming kumonsulta sa healthcare provider mo para sa karagdagang impormasyon.

Mag-hover lang sa ibabaw ng information bubble (ang icon na may "i" sa gitna) sa tabi ng "Invalid" na dose, at lilitaw ang tooltip message. Magbibigay ang mensaheng ito ng higit pang impormasyon kung bakit itinuturing na invalid ang ibinigay na dose na iyon batay sa iyong historical immunization data na nakuha sa CAIR at ang medikal na iskedyul kada grupo ng bakuna na itinakda ng CDC.

Oo. Para sa mga Android at Apple device, maaaring kumuha ng screenshot ng isang espesipikong grupo ng bakuna sa iyong mobile device, o sundin ang mga tagubilin sa ibaba para i-save ang iyong buong Digital Vaccine Record (DVR) bilang PDF. Maaari ding i-print ang PDF na iyon.

 • Para sa mga gumagamit ng Android, i-click ang button na "Download as PDF" at ise-save nito ang iyong DVR sa iyong application na "My Files". I-save at tingnan.
 • Para sa mga gumagamit ng iPhone, i-click ang button na "Download as PDF" pagkatapos, piliin ang app kung saan mo gustong i-save ang PDF. I-save at tingnan. Maaari mo ring i-save ang iyong buong Digital Vaccine Record (DVR) sa Apple Health app. I-tap ang button na "Works with Apple Health" sa DVR screen at i-save sa Health app.

Inirerekumenda namin na makipag-ugnayan ka sa iyong provider para malaman kung sila ay bahagi ng California Immunization Registry (CAIR). Kung nakatala sila, maaari mong hilingin sa kanila na ipadala sa CAIR ang iyong rekord ng pagpapabakuna.

Noong Enero 1, 2023, ang lahat ng dosis ng bakuna na ibinigay sa California ay kinakailangang i-report sa CAIR. Bago ang Enero 1, 2023, ang mga pagpapabakuna laban sa COVID-19 at lahat ng pagpapabakuna na ibinigay sa mga parmasya lamang ang kinakailangang i-report.

Oo. Mayroon kang 24 na oras mula noong matanggap mo ang link para ilagay ang iyong apat na digit na PIN at ma-access ang iyong Digital Vaccine Record. Kung nakalimutan mo ang iyong pin o hindi mo makuha ang iyong DVR sa loob ng 24 na oras pagkatanggap ng link, pwede kang magsimula ulit at gumawa ng PIN sa DVR portal .

PANSININ: Kapag na-access mo ang iyong DVR at nai-save na ito, hindi awtomatikong maia-update sa iyong rekord ang mga bagong pagbabakuna. Kakailanganin mong bumalik sa DVR portal at kunin ulit ang iyong mga rekord upang makuha ang napapanahong impormasyon.

Kung natanggap mo ang iyong bakuna sa mpox, makikita ito sa ilalim ng grupo ng bakuna sa Smallpox sa iyong Digital Vaccine Record (DVR). May iba't ibang brand ng bakuna sa mpox. Ang brand ng bakuna na natanggap mo ay ililista sa iyong DVR.

Kapag humiling ka ng pagsusuri ng iyong record sa pamamagitan ng Virtual Assistant , hihilingin sa iyong i-verify mo ang iyong pagkakakilanlan. Nagbibigay ang ID.me ng secure na pag-verify ng digital na pagkakakilanlan para tiyaking ikaw iyan—at hindi ibang taong nagpapanggap na ikaw.

Sundan ang mga hakbang para gumawa ng ID.me account o mag-log in gamit ang isang account. Kapag matagumpay mong na-verify ang iyong pagkakakilanlan, puwede mong kumpletuhin ang iyong paghiling.

Oo. Ang paghiling ng rekord ng pagpapabakuna ay hindi nagbibigay sa iyo ng kagyat na access sa iyong Digital Vaccine Record (DVR). Ang link sa iyong DVR ay nangangailangan ng PIN na ginawa mo at ipinadala sa iyong numero sa mobile o email lamang na nauugnay sa iyong rekord ng pagpapabakuna. Para maprotektahan ang iyong privacy, ang QR code sa iyong digital na record ng COVID-19 ay puwede lang ma-scan at mabasa ng isang device na nakakasunod sa SMART Health Card.

Binabawasan ng kombinasyon ng mga bakuna ang bilang ng iniksyon na kailangan ng isang bata habang napoprotektahan siya laban sa gayong bilang mga sakit. Kung nakatanggap ka ng kombinasyon ng mga bakuna, maaaring itala ang mga iyon nang maraming beses sa isang kombinasyon ng iba't ibang grupo ng bakuna sa iyong Digital Vaccine Record, isang beses para sa bawat sakit na pinuprotektahan ng mga ito.

Sinusunod ng California Immunization Registry (CAIR) ang mga iskedyul sa bakuna ng Centers for Disease Control and Prevention (CDC) para sa mga bata, tinedyer, at mga adulto. Maaari mong tingnan ang mga iskedyul sa webiste ng CDC .

Ipapakita ng iyong Digital Vaccine Record ang bilang ng dosis para sa bawat bakuna na natanggap mo. Lalagyan ng label ang bakuna bilang kumpleto, overdue, o ng petsa kung kailan mapapaso ang susunod na dosis, kaayon ng iskedyul ng bakuna ng CDC.

Upang isulong ang kalusugan at pigilan ang sakit, gumagawa ang Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ng mga rekomendasyon para bakuna sa Estados Unidos. Ang ganitong mga rekomendasyon, na isinulat bilang mga iskedyul, ay itinakda upang protektahan ang mga sanggol, bata, tinedyer, at mga nasa hustong gulang laban sa mga sakit na napipigilan ng bakuna. Maingat na idinisenyo ang mga iskedyul ng pagpapabakuna upang makapagbigay ng proteksyon sa tamang panahon. Maaari mong tingnan ang mga iskedyul sa website ng CDC. Ipinapakita nitong iskedyul ng CDC ang bilang ng mga dosis sa isang serye at takdang petsa na nasa iyong Digital Vaccine Record.

Nagpapasya ang bawat estado kung aling mga bakuna ang kailangan para sa pagpapatala at pagpasok ng isang bata sa isang pasilidad ng pangangalaga sa bata o paaralan sa estadong iyon. Malalaman mo ang higit pa tungkol sa mga kailangan sa bakuna sa California para sa pangangalaga sa bata, at kindergarten hanggang ika-12 baitang, at kolehiyo sa website ng California Department of Public Health (CDPH). At, maaaring kailanganin ang partikular na mga bakuna ng isang employer o para sa internasyonal na pagbiyahe.

Kung makatanggap ka ng karagdagang dosis o booster na dosis ng COVID-19, awtomatiko itong makikita sa iyong dating ginawang rekord ng bakuna sa COVID-19. Kakailanganin mong magsimula muli sa Digital Vaccine Record Portal para makakuha ng bagong QR code.

Inirerekomenda naming maghintay ng 5 araw para lumabas ang iyong bagong dosis sa iyong rekord ng pagpapabakuna.

Oo. Para sa mga user ng Android, puwede mong i-save ang iyong digital record ng pagpapabakuna sa Google Pay na may bersyon 5 ng Android at bersyon 21.18 ng Mga Serbisyo ng Google Play o mas bago.

Maaari ding i-save ng mga user ng Samsung ang kanilang digital record sa Samsung Pay sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tagubilin na nasa ibaba.

 • Hakbang Isa: I-download ang CommonHealth app mula sa Google Play Store at sundin ang mga tagubilin para ma-access ang iyong digital record sa pamamagitan ng pag-scan ng QR code o pag-upload ng dating nai-save na imahe.
 • Hakbang Dalawa: Kapag mayroon ka nang access sa iyong digital record sa loob ng CommonHealth app, i-click ang link na "Idagdag sa Samsung Pay".
 • Hakbang Tatlo: Buksan ang Samsung Pay at i-click ang “Covid-19 Vaccine Pass” mula sa homepage.

Para sa mga user ng iPhone, nakadepende sa iyong operating system kung paano mo ise-save ang iyong digital record:

 • iOS 15.1 o mas bago - I-tap ang button na "Idagdag sa Apple Wallet o Health" sa screen ng QR code para i-save. Puwede mo ring i-scan ang QR code gamit ang iyong camera para i-save sa iyong Apple Wallet o Health app.
 • iOS 15.0 - I-tap ang button na "Gumagana sa Apple Health" sa screen ng QR code para i-save sa Health app.
 • iOS 14 o mas nauna - Kunan ng screenshot o i-download ang QR code bilang image file.

Magkakaiba ang tagal ng oras na inaabot ng mga klinika sa pagsusumite ng impormasyon ng dosis sa California Immunization Registry (CAIR). Inirerekomenda naming maghintay ng 5 araw para lumabas ang iyong dosis sa system. Kung hindi pa rin makita ang iyong record, maaari kang magsumite ng kahilingan na repasuhin sa pamamagitan ng Virtual Assistant .

Ang inyong Digital na Rekord ng Pagpapabakuna laban sa COVID-19 ay may kasamang SMART Health Card QR code na puwedeng gamitin bilang katibayan ng pagpapabakuna sa mga piling estado at bansa sa labas ng US. Makipag-ugnayan sa mga lokal na awtoridad para malaman kung tinatanggap nila ang SMART Health Card bilang katibayan ng pagpapabakuna.

Kung isa kang magulang o tagapangalaga at gumawa ka ng mahigit sa isang appointment gamit ang iisang numero ng telepono o email, ilagay ang mga kahilingan nang isa-isa para makatanggap ng magkakahiwalay na link para sa bawat record ng pagpapabakuna.

Ang Digital Vaccine Record (DVR) ay isang sentralisadong elektronikong rekord ng pagpapabakuna mula sa California Immunization Registry (CAIR), na maaaring maakses kaagad ng lahat ng nakatira sa California! Kasama sa impormasyong nasa DVR ang pangalan, petsa ng kapanganakan, mga petsa ng pagpapabakuna, mga natanggap na bakuna, at mga rekomendasyong bakuna sa hinaharap.

Upang maakses ang kanilang DVR, dapat bisitahin ng mga pasyente ang portal ng Digital Vaccine Record (DVR) (myvaccinerecord.cdph.ca.gov) o gamitin ang QR code na ipinakikita sa flyer ng impormasyon para sa mga pasyente na magagamit sa mga wikang ito: Ingles, Arabic, Pinadaling Chinese at Tradisyunal na Chinese, Korean, Spanish, Tagalog at Vietnamese . Ang form ng kahilingan para sa DVR ay magagamit din sa mga wikang nakalista sa itaas upang sumuporta sa madaling komunikasyon. Napi-print din ang mga rekord sa mga wikang ito! Tingnan ang aming DVR FAQs para sa higit pang impormasyon.

 • Ang tumpak at kompletong Digital Vaccine Records ay nakakatipid ng pera at oras ng tauhan sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga agarang kahilingan para sa rekord at naiiwasan ng tauhan na tingnan ang mga pinagmulan ng pagbabakuna.
 • Ligtas ang DVR – ang mga pasyente lamang ang makaka-akses ng kanilang rekord o ng kanilang anak.
 • Bilang isang opisyal na rekord, hinahayaan ng DVR ang mga pasyente na mabilis na maakses ang mga rekord ng bakuna (alinman sa kompleto o para lamang sa COVID-19) na maaaring gamitin para sa pagpasok sa paaralan/pangangalaga sa bata, trabaho, o sa kaganapan ng isang emergency.
 • Ipinapaalala ng DVR sa mga pasyente kung kailan nakatakda na ang mga bakuna, dinaragdagan ang pangangailangan ng pasyente para sa mga pagbabakuna, at tumutulong na mas maging mahusay ang komunikasyon ng provider at pasyente tungkol sa mga kasaysayan ng bakuna.
 • Magagamit ang form ng kahilingan para sa DVR sa maraming wika upang sumuporta sa madaling komunikasyon: Ingles, Arabic, Pinadaling Chinese at Tradisyunal na Chinese, Korean, Spanish, Tagalog, at Vietnamese. Napi-print din ang mga rekord sa mga wikang ito!

Kung ikaw ay isang provider ng pangangalagang pangkalusugan na kasalukuyang nakatala sa CAIR, maaari kang magsumite ng data o gumawa ng mga kinakailangang update sa rekord ng isang pasyente para sa nawawala o maling kasaysayan ng pagbabakuna. Maaari ka ring magsumite ng impormasyon ng kasaysayan ng pagbabakuna sa pasyente upang tiyakin na ang mga pasyente at iba pang provider ay may kompletong larawan ng kasaysayan ng bakuna ng pasyente at mga pangangailangan.

Bilang karagdagan sa pagsusumite ng dosis na ibinigay sa CAIR o Healthy Futures/RIDE, kinakailangan din ng batas ng California AB 1797 sa lahat ng provider na nag-aalok ng mga pagbabakuna na magsumite ng lahi at etnisidad ng pasyente upang suportahan ang pagtatasa ng mga pagkakaiba sa kalusugan sa coverage ng pagbabakuna. Kung mayroon kang mga katanungan tungkol sa CAIR, pagsusumite ng data sa CAIR, o iba pang mga kaugnay na tanong, bumisita sa Paano Sumali sa California's Immunization Registry para sa higit pang impormasyon.

Upang malaman ang higit pa tungkol sa mga kinakailangan sa pagre-report, bumisita sa Mga FAQ ng California Immunization Registry.

Upang magsumite ng kasaysayan ng mga dosis sa pamamagitan ng pagpapalitan ng data, mangyaring talakayin ang mga opsyon sa pagsusumite sa iyong EHR vendor support at CAIR Data Exchange Specialist (CAIRDataExchange@cdph.ca.gov). Upang mano-manong ilagay ang kasaysayan ng mga dosis, kumonsulta sa CAIR2 Gabay sa Pagdaragdag ng Kasaysayan ng Pagbabakuna (PDF) o panoorin ang video ng Pagdaragdag ng Kasaysayan ng mga Pagbabakuna.

Kailangan mo pa ba ng tulong?

Para sa iba pang tanong, makipag-ugnayan sa:

1-833-422-4255

M-F 8AM-5PM (Hindi Kasama ang mga Holiday)

PAALALA: Kung kailangan mong i-update ang o kailangan mo ng tulong sa paghahanap ng iyong DVR, magsumite ng kahilingan sa pamamagitan ng Virtual Assistant. Hindi namin ma-update ang iyong DVR sa pamamamagitan ng telepono.