Mga Madalas Itanong

Ang inyong Digital na Record ng Bakuna sa COVID-19 ay isang electronic na record ng pagpapabakuna na kinuha sa data na naka-store sa immunization registry ng California. Ipinapakita ng digital na record ang parehong impormasyon sa inyong papel na CDC vaccine card: ang inyong pangalan, petsa ng kapanganakan, mga petsa ng pagpapabakuna at uri ng bakunang natanggap ninyo. Kasama rin sa digital na rekord ang isang QR code na kapag na-scan ng isang SMART Health Card reader ay magpapakita sa inyong pangalan, petsa ng kapanganakan, mga petsa ng pagpapabakuna at uri ng bakuna. Kinukumpirma rin ng QR ang record ng bakuna bilang isang opisyal na record ng estado ng California.

Ang portal ng Digital na Record ng Bakuna sa COVID-19 ay kumukuha ng mga record ng COVID-19 mula sa mga system ng immunization ng California. Ilagay ang iyong pangalan, petsa ng kapanganakan, at email o numero ng mobile phone na nauugnay sa iyong record ng pagpapabakuna, at gumawa ng apat na digit na PIN. Kung tugma ang impormasyong isinumite ninyo sa opisyal na record, makakatanggap kayo ng text o email na may link sa inyong Digital na Record ng Bakuna sa COVID-19. Ilagay ang PIN na ginawa mo para makita ang record.

Kapag nahanap ang iyong record ng pagpapabakuna, makakatanggap ka ng link na ipinadala sa email o numero ng mobile phone na nauugnay sa record ng pagpapabakuna. Pagkatapos ilagay ang iyong apat na digit na PIN, makikita mo ang iyong impormasyong ng pagpapabakuna laban sa COVID-19 kabilang ang iyong pangalan, petsa ng kapanganakan, (mga) petsa ng pagpapabakuna, at manufacturer ng bakuna. Makakatanggap rin kayo ng nasa-scan na QR code na nagkukumpirmang tunay ang inyong record ng pagpapabakuna.

Kapag nahanap ang iyong record ng pagpapabakuna, makakatanggap ka ng link na ipinadala sa email o numero ng mobile phone na nauugnay sa record ng pagpapabakuna. Mayroon kayong 24 na oras para i-access ang link at ilagay ang inyong apat na digit na PIN para makuha ang inyong Digital na Record ng Bakuna sa COVID-19. Kapag na-save sa telepono o sa isang app, hindi mag-e-expire ang iyong digital na record ng bakuna. Kung mag-e-expire ang iyong link para kunin ang iyong record, puwede kang magsimula ulit sa Digital na Record ng Bakuna sa COVID-19.

Kung hindi magbibigay ng link ang impormasyong isinumite mo, puwede mong ilagay ulit ang iyong impormasyon at tiyaking gagamit ka ng email o telepono na nauugnay sa iyong record ng pagpapabakuna, at i-double check na tama ang iyong pangalan at petsa ng kapanganakan. Kung hindi pa rin makikita ang iyong record, maaaring kailangan mong itama o i-update ang iyong record ng pagpapabakuna. I-contact ang inyong provider para i-update ang inyong record o sundin ang mga tip sa pagto-troubleshoot sa cdph.ca.gov/covidvaccinerecord. Kung matatanggap mo ang iyong mga bakuna mula sa isang pederal na ahensya (hal., Department of Defense, Indian Health Services, o Veterans Affairs), kakailanganin mong humingi ng tulong sa mga ahensyang iyon para sa iyong pagpapabakuna.

Kung mali ang impormasyon sa iyong digital na record ng pagpapabakuna, halimbawa, may nawawalang dosis o mali ang mga petsa o brand, maaaring kailanganin mong itama o i-update ang iyong record ng pagpapabakuna. I-contact ang inyong provider para i-update ang inyong record o sundin ang mga tip sa pagto-troubleshoot sa cdph.ca.gov/covidvaccinerecord.

Kung isa kang magulang o tagapangalaga at gumawa ka ng maraming appointment gamit ang iisang numero ng telepono o email, ilagay ang mga kahilingan nang isa-isa para makatanggap ng magkakahiwalay na link para sa bawat record ng pagpapabakuna.

Oo. Ang pagtugon sa form sa portal ay hindi nangangahulugan ng mabilis na access sa iyong record ng pagpapabakuna. Ang link sa record ng pagpapabakuna ay nangangailangan ng PIN na ginawa mo at ipinadala lang sa iyong numero ng telepono o email na nauugnay sa iyong record ng immunization.

Ang QR code ay isang SMART Health Card, isang secure na kopya ng iyong record ng pagpapabakuna. Marami pang impormasyon sa https://smarthealth.cards. Para maprotektahan ang inyong privacy, ang QR code ay puwede lang ma-scan at mabasa ng isang SMART Health Card-compliant device.

Nagbibigay ang portal ng digital na kopya ng iyong record ng pagpapabakuna. Kung nawala mo ang iyong papel na card ng pagpapabakuna, maaari mong i-print ang iyong digital na record at gamitin ito.. Kung mawawala mo ang iyong Digital na Record ng Bakuna sa COVID-19, puwede mong simulan ulit ang proseso sa portal ng Digital na Record ng Bakuna sa COVID-19.

Hindi. Hindi ka inaatasang kumuha ng digital na record ng pagpapabakuna laban sa COVID-19. Isa itong opsyonal na paraan ng pagkuha ng impormasyon ng pagpapabakuna laban sa COVID-19 at isa itong digital na bersyon ng iyong papel na card ng pagpapabakuna. Isa ito sa mga opsyon sa pagpapakita ng patunay ng pagpapabakuna. Isinaad ni Gobernador Gavin Newsom hindi magpapatupad ang Estado ng system ng mandatoryong passport system sa California.

Oo. Puwede ninyong i-save ang inyong digital na rekord ng bakuna sa Google Pay kung mayroon kayong Android version 5 at Google Play Services version 21.18 o mas bago.

Puwede rin ninyong i-screenshot ang inyong Digital na Record ng Bakuna sa COVID-19 at i-save ito sa inyong camera roll.

Oo. Puwede ninyong i-save ang inyong Digital na Record ng Bakuna sa COVID-19 sa inyong iPhone sa pamamagitan ng pagkuha ng screenshot at pag-save nito sa inyong camera roll.