Mga Madalas Itanong

Ang inyong Digital na Record ng Bakuna sa COVID-19 ay isang electronic na record ng pagpapabakuna na kinuha sa data na naka-store sa immunization registry ng California. Ipinapakita ng digital na record ang parehong impormasyon sa inyong papel na CDC vaccine card: ang inyong pangalan, petsa ng kapanganakan, mga petsa ng pagpapabakuna at uri ng bakunang natanggap ninyo. Kasama rin sa digital na rekord ang isang QR code na kapag na-scan ng isang SMART Health Card reader ay magpapakita sa inyong pangalan, petsa ng kapanganakan, mga petsa ng pagpapabakuna at uri ng bakuna. Kinukumpirma rin ng QR ang record ng bakuna bilang isang opisyal na record ng estado ng California.

Kapag nahanap ang iyong record ng pagpapabakuna, makakatanggap ka ng link na ipinadala sa email o numero ng mobile phone na nauugnay sa record ng pagpapabakuna. Pagkatapos ilagay ang iyong apat na digit na PIN, makikita mo ang iyong impormasyong ng pagpapabakuna laban sa COVID-19 kabilang ang iyong pangalan, petsa ng kapanganakan, (mga) petsa ng pagpapabakuna, at manufacturer ng bakuna. Makakatanggap rin kayo ng nasa-scan na QR code na nagkukumpirmang tunay ang inyong record ng pagpapabakuna.

Oo. Kung isa kang iPhone user, puwede mong i-save ang iyong digital na record ng pagpapabakuna sa Apple Health app sa iOS 15 operating system. Kakailanganin mong gamitin ang iyong Safari web browser para kumpletuhin ang proseso. Kung isa kang Android user, puwede mong i-save sa Google Pay gamit ang Android bersyon 5 at version 21.18 o mas mataas ng Google Play Services. Puwede mo ring kunan ng screenshot ang iyong Digital na Record ng Pagpapabakuna Laban sa COVID 19 at i-save ito sa iyong camera roll.

Kung makakatanggap ka ng Karagdagang dosis o Booster na dosis, hindi ito awtomatikong makikita sa iyong digital na record ng pagpapabakuna. Kakailanganin mong magsimula sa umpisa sa portal ng Digital na Record ng Pagpapabakuna Laban sa COVID 19 para makatanggap ng bagong QR code. Inirerekomenda naming maghintay nang 14 na araw bago lumabas ang iyong bagong dosis sa Registry ng Pagpapabakuna ng California.

Magkakaiba ang tagal ng oras na inaabot ng mga klinika upang magsumite ng impormasyon ng dosis sa California Immunization Registry. Inirerekomenda naming maghintay nang 14 na araw bago lumabas ang iyong dosis sa system. Kung hindi pa rin nahahanap ang record mo, maaari kang magsumite ng ticket para sa pagsusuri sa pamamagitan ng aming Virtual Assistant .

Oo. Ang pagtugon sa form sa portal ay hindi nangangahulugan ng mabilis na access sa iyong digital na record ng pagpapabakuna. Ang link sa iyong digital na record ay nangangailangan ng PIN na ginawa mo at ipinadala lang sa iyong numero sa mobile o email na nauugnay sa iyong record ng immunization. Para maprotektahan ang iyong privacy, ang QR code sa iyong digital na record ay puwede lang ma-scan at mabasa ng isang SMART Health Card compliant device.

Oo. Mayroon kang 24 na oras mula noong matanggap mo ang link para ilagay ang iyong apat na digit na PIN at i-access ang iyong Digital na Record ng Bakuna sa COVID-19. Kung hindi mo ito magagawa, mag-e-expire ang link sa iyong digital na record, pero puwede kang magsimulang muli at i-reset ang iyong pin sa portal ng DCVR. Kung hindi mo matandaan ang iyong PIN, pagkatapos ng 24 na oras, magagamit mo ulit ang parehong proseso at gumawa ng bagong PIN. TANDAAN: Kapag na-access mo na ang iyong digital na record at na-save ang iyong QR code, hindi na ito mag-e-expire.

Kung isa kang magulang o tagapangalaga at gumawa ka ng maraming appointment gamit ang iisang numero ng telepono o email, ilagay ang mga kahilingan nang isa-isa para makatanggap ng magkakahiwalay na link para sa bawat record ng pagpapabakuna.

Isinusumite ng iyong provider ng bakuna ang record ng pagpapabakuna mo sa California Immunization Registry, ngunit maaaring nagbigay sila ng hindi kumpletong impormasyon. Kaya naman, maaaring nasa amin ang iyong record, ngunit hindi ang tamang impormasyon mo. Halimbawa:

  • Numero ng mobile phone o email address na hindi naisama o hindi tumutugma
  • Iba ang pagkakabaybay sa pangalan
  • Hindi tumutugma ang petsa ng kapanganakan

Upang hanapin ang iyong record, subukang ilagay ulit ang impormasyon mo gamit ang ibang email o numero ng mobile. Kung hindi pa rin mahahanap ang record mo, makipag-ugnayan sa iyong provider upang i-update ang iyong record ng pagpapabakuna o humiling ng pagsusuri ng record mo sa pamamagitan ng Virtual Assistant . Aabisuhan ka tungkol sa aming mga mahahanap at pagkilos para sa pagreremedyo sa loob ng 2-3 linggo.

Kung natanggap mo ang iyong pagpapabakuna mula sa isang pederal na ahensya (gaya ng Department of Defense, Indian Health Services, o Veterans Affairs), kakailanganin mong makipag-ugnayan sa mga ahensyang iyon para sa tulong sa iyong record ng pagpapabakuna.

Kung mali ang impormasyon sa iyong digital na record ng pagpapabakuna, hal., may kulang na dosis o mali ang mga petsa o brand), maaaring kailanganin mong iwasto o i-update ang iyong record ng pagpapabakuna. Maaari kang makipag-ugnayan sa iyong provider upang i-update ang iyong record o magsumite ng kahilingan sa pamamagitan ng Virtual Assistant . Aabisuhan ka tungkol sa aming mga mahahanap at pagkilos para sa pagreremedyo sa loob ng 2 3 linggo.

Kapag humiling ka ng pagsusuri ng iyong record sa pamamagitan ng Virtual Assistant , hihilingin sa iyong i-verify mo ang iyong pagkakakilanlan. Nagbibigay ang ID.me ng secure na pag-verify ng digital na pagkakakilanlan para tiyaking ikaw iyan at hindi ibang taong nagpapanggap na ikaw. Sundin ang mga hakbang para gumawa ng ID.me account o mag-log in gamit ang isang account. Kapag matagumpay mong ma-verify ang iyong pagkakakilanlan, puwede mong kumpletuhin ang iyong remediation request.

Kailangan mo pa ba ng tulong?

Para sa mga tanong at iba pang tulong, makipag-ugnayan sa:

1-833-422-4255

Lun-Biy 8AM-8PM, Sab-Lin 8AM-5PM

PAUNAWA : Hindi namin maa-update ang iyong Digital na Record ng Pagpapabakuna sa COVID-19 sa pamamagitan ng telepono.